“Apocalypse” by Kseniya Vaschenko

Spread the love
Editorial "Apocalypse" by Kseniya Vaschenko for KEYI Magazine Fashion / Art / Music from Berlin and China Shenzhen / Hong Kong
Editorial "Apocalypse" by Kseniya Vaschenko for KEYI Magazine Fashion / Art / Music from Berlin and China Shenzhen / Hong Kong
Editorial "Apocalypse" by Kseniya Vaschenko for KEYI Magazine Fashion / Art / Music from Berlin and China Shenzhen / Hong Kong
Editorial "Apocalypse" by Kseniya Vaschenko for KEYI Magazine Fashion / Art / Music from Berlin and China Shenzhen / Hong Kong

Credits:

photography @kseniya.vaschenko