“SPACE MERMAID” fashion story shot by Vlad Koshelap & showcasting fashion by Jean Gritsfeldt

Spread the love

TEAM CREDITS:

photographer + art director + stylist: Vlad Koshelap @savemyvision  
model: Valeriia Karaman @valeriiakaraman
designer: Jean Gritsfeldt @jeangritsfeldt 
makeup artist: Zhenya Zen @jenn.zenn
hair stylist: Dima Grushkivskiy @dimagrushkivsky